Polityka Prywatności

Klauzula Informacyjna

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na nas obowiązek udzielenia Państwu szczegółowych informacji wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby związane z działalnością Spółki oraz korzystaniem przez Państwa z jej usług, w tym m.in. w związku z:

i)     inicjowaniem i podejmowaniem z Państwem kontaktów, w tym również na etapie poprzedzającym zawarcie umowy (złożenie zamówienia, wysłanie oferty, zapytania itd.);

(ii)   zawieraniem i wykonywaniem umów, w tym m.in. umów najmu, umów sprzedaży pojazdów, części samochodowych, pozostałych produktów i urządzeń znajdujących się w bieżącej ofercie Spółki, świadczeniem usług serwisowych, napraw oraz innych usług znajdujących się w ofercie Spółki;

(iii) realizacją usług powiązanych (m.in. pomoc w uzyskaniu finansowania i ubezpieczenia, obsługa klienta, wsparcie techniczne, serwisowe, gwarancyjne, obsługa serwisów internetowych, prowadzenie konkursów oraz programów lojalnościowych).

Na tej podstawie Spółka może uzyskać dostęp oraz przetwarzać Państwa dane osobowe, przez które należy rozumieć wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby w sposób pośredni lub bezpośredni. Niniejsza informacja kierowana jest do wszystkich osób nawiązujących kontakt ze Spółką (bezpośrednio lub pośrednio), których dane są przez Spółkę przetwarzane, w tym przede wszystkim dane nabywców, klientów, dostawców, kontrahentów, również potencjalnych, oraz ich przedstawicieli, pracowników oraz współpracowników.

Jednocześnie Spółka oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

W związku z powyższym informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka BW Wanicki Sp. Z o.o. z siedzibą w Mogilanach, pod adresem Myślenicka 19, 32-031 Mogilany, KRS 0000277732  (dalej jako: „Spółka”).

7) Kontakt z administratorem

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: rodo@wanicki.pl

3) Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu i na podstawie:

(i) podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy oraz nawiązaniem współpracy, w tym kontaktowania się z Państwem oraz przedstawienia oferty handlowej, a następnie zawarcia i wykonania danej umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

(ii) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) m.in. w zakresie przepisów o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego, w tym między innymi:

a.  obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu,

b.  archiwizowania dokumentacji, tj. umowy i dokumentów rozliczeniowych;

c.  rozpatrywania reklamacji;

(iii) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w oparciu o prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

(iv) prawnie uzasadnionego interesu Spółki , polegającego na przetwarzaniu Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego (w tym produktów i usług Spółki, innych spółek z Grupy Wanicki lub podmiotów finansujących lub ubezpieczających mienie klientów Spółki), realizacji bieżącej działalności Spółki, w tym procesów biznesowych i administracyjnych, weryfikacji Państwa tożsamości, przeprowadzania analizy rynku, statystyk oraz badań satysfakcji, co pozwala Spółce na usprawnienie oraz optymalizację prowadzonej przez nią działalności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

(v) w innych celach na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4) Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom zewnętrznym (odbiorcy danych), w szczególności podmiotom współpracującym ze Spółką przy wykonywaniu umów, realizacji usług oraz wspierających jej działalność (m.in. bankom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, doradcze, IT, podwykonawcom, dostawcom, producentom), zakładom ubezpieczeniowym oraz brokerom/agentom ubezpieczeniowym, instytucjom finansowym oferującym finansowanie pojazdów, podmiotom wchodzącym w skład Grupy Wanicki (przez które rozumie się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Panem Wiesławem Wanickim), jak również organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków.

5) Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzanie wyłącznie przez okres, w którym Spółka będzie mieć ku temu podstawę prawną, m.in.:

(i) w odniesieniu do celów przetwarzania określonych w pkt. 3) (i) – przez okres przedawnienia roszczeń;

(ii) w odniesieniu do celów przetwarzania określonych w pkt. 3) (ii) – tak długo, dopóki przestanie ciążyć na Spółce obowiązek prawny oraz przez okres przedawnienia roszczeń, przy czym w przypadku archiwizowania dokumentacji rozliczeniowej do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych wynikających z przepisów;

(iii) w odniesieniu do celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3) (iii) – (iv) powyżej – przez okresy realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów;

(iv) w odniesieniu do celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3) (v) powyżej – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie.

6) Państwa uprawnienia

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda).

Posiadają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

7) Niezbędność przetwarzania

Państwa dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom zewnętrznym (odbiorcy danych), w szczególności podmiotom współpracującym ze Spółką przy wykonywaniu umów, realizacji usług oraz wspierających jej działalność (m.in. bankom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, doradcze, IT, podwykonawcom, dostawcom, producentom), zakładom ubezpieczeniowym oraz brokerom/agentom ubezpieczeniowym, instytucjom finansowym oferującym finansowanie pojazdów, podmiotom wchodzącym w skład Grupy Wanicki (przez które rozumie się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Panem Wiesławem Wanickim), jak również organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków.

(i) w przypadku zawierania umowy lub nawiązywania współpracy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Spółką, podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, obsługi współpracy oraz korzystania z usług Spółki, w związku z czym ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji przez Spółkę umowy, obowiązków z nią związanych oraz pozostałych usług;

(ii) w przypadku gdy nie zawierają Państwo umowy oraz nie korzystają Państwo bezpośrednio z usług oferowanych przez Spółkę (występując np. jako pracownik klienta Spółki), podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym oraz wynikać z prawnie uzasadnionego interesu Spółki;

(iii) podanie danych osobowych, które Spółka przetwarza na podstawie zgody jest dobrowolne.

8) Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa.